Spis treści
Regulamin WKW
paragraf 3
Wszystkie strony

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB
WIEJSKIEGO KOŁA WĘDKARSKIEGO
W LIPNICY

WSTĘP

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb Wiejskiego Koła Wędkarskiego w Lipnicy, (zwany dalej Regulaminem), stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa oraz ochrony zasobów i ichtiofauny w wodach będących w zarządzie Wiejskiego Koła Wędkarskiego w Lipnicy (zwanego dalej Kołem).

Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących na wodach będących w użytkowaniu Koła, zarówno zrzeszonych w Kole, jak i nie zrzeszonych obywateli polskich oraz cudzoziemców.

PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH KOŁA

§ 1

 1. Każdy wędkarz, zarówno członek Koła jak i osoba nie zrzeszona, posiadający kartę wędkarską, po opłaceniu stosownych składek ma prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Koło zgodnie z zasadami ujętymi w niniejszym Regulaminie.
 2. Kartę wędkarską może uzyskać osoba, która ukończyła 14 lat i spełnia wymogi ustawy o rybactwie śródlądowym.
 3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14 oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.
 4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który skończył 14 lat, z tym że młodzieży do lat 16 nie zezwala się na wędkowanie w porze nocnej bez opieki osoby pełnoletniej.
 5. Wędkarz do 14 lat może wędkować w ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę wędkarską. Opiekun ma prawo do wędkowania wspólnego, jednakże tylko w ramach limitu dla jednego wędkarza.
 6. W ramach uprawnień i dziennego limitu połowu ryb swojego opiekuna wędkarz do 14 lat może łowić metodą spinningową i muchową. Przekazanie uprawnień wyklucza wędkowanie opiekuna.
 7. W ramach stanowiska i dziennego limitu połowu ryb swojego opiekuna mogą wędkować dwie osoby w wieku do 14 lat, każda na jedną wędkę. Młodzież ta ma prawo łowić wyłącznie metodami dopuszczającymi łowienie na dwie wędki. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom wyklucza wędkowanie opiekuna.
 8. Dopuszcza się wędkowanie grup młodzieży zorganizowanej. Każdy członek grupy ma prawo łowić wyłącznie ryby metodą gruntowo-spławikową, z zachowaniem limitu połowu przysługującemu członkom Koła. Wędkowanie grupowe wymaga zgody Zarządu Koła.
 9. Wędkarz ma prawo do swobodnego dostępu do wody. Użycie sprzętu pływającego wymaga konsultacji z Zarządem Koła, który udziela stosownego zezwolenia.
 10. Członek Koła może współmałżonkowi lub dzieciom udostępnić przysługujący mu limit połowu bez konieczności uiszczania dodatkowej składki. Zaleca się wędkowanie rodzinne. W tym przypadku nie obowiązuje limit dwóch wędek przy wędkowaniu, dopuszczającym łowienie na dwie wędki, lub jednej przy metodzie metodzie spinningowej lub muchowej.

 

OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH KOŁA
§ 2

 1. W czasie wędkowania wędkarz musi mieć przy sobie: kartę wędkarską, legitymację Koła z potwierdzeniem uiszczenia należnych składek lub ważne zezwolenie uprawniające do wędkowania na łowiskach Koła.
 2. Przed przystąpieniem do wędkowania każdy wędkarz zobowiązany jest do ustalenia do kogo należy wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim specjalne ograniczenia, inne niż zawarte w tym Regulaminie.
 3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz,który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie odległości, określone w dalszej części regulaminu. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.
 4. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich właściciela. Przed opuszczeniem stanowiska wędki należy wyjąć z wody.
 5. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pyszczków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.
 6. Wędkarz po zakończeniu wędkowania zobowiązany jest dokładnie wysprzątać stanowisko.
 7. Nie wolno zajmować łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe.
 8. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jej skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz ma obowiązek natychmiast zawiadomić o tym Zarząd Koła w Lipnicy, albo najbliższy organ administracji państwowej.
 9. Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną i zabiera ją, ma obowiązek powiadomić Zarząd Koła, przekazać do Zarządu znaczek i kilka łusek wyjętych powyżej linii bocznej ryby, podając równocześnie jej gatunek, długość i ciężar oraz miejsce, datę i godzinę połowu.


Poprawiony ( wtorek, 10 stycznia 2012 22:06 )