Spis treści
Statut
rozdział III
rozdział IV
rozdział V
Wszystkie strony

STATUT
Stowarzyszenia o nazwie
„Wiejskie Koło Wędkarskie w Lipnicy”

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny
§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Wiejskie Koło Wędkarskie w Lipnicy, w skrócie WKW w Lipnicy, zwane w dalszym ciągu statutu Kołem.

§ 2

 1. Terenem działalności Koła jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą Lipnica .
 2. Koło może być członkiem innych organizacji i stowarzyszeń.

§ 3

 1. Koło jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

 1. Koło jest stowarzyszeniem samorządnym, działającym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

§ 5

 1. Koło używa godła i barw, a władze Koła używają pieczęci określających ich nazwę. Wzór godła, barw i pieczęci ustala Zarząd Towarzystwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

 1. Koło opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków .

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji
§ 7

 1. Celem Koła jest organizowanie wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji, stwarzanie członkom Koła dogodnych warunków wędkowania, i rozwijanie wśród nich umiłowania przyrody, wiedzy ekologicznej i krzewienia znajomości zasad gospodarki rybacko - wędkarskiej, kształtowanie postawy obywatelskiej i etyki wędkarskiej oraz działanie na rzecz ochrony i racjonalnego użytkowania wód i środowiska naturalnego. W działaniach na rzecz ochrony wód Koło będzie wspierało i współpracowało z Państwową Strażą Rybacką poprzez własną, powołaną zgodnie z przepisami prawa Społeczną Straż Wędkarską.

§ 8

 1. Koło realizuje swoje cele przez:
  • reprezentowanie idei wędkarstwa przed władzami i instytucjami w kraju oraz innymi organizacjami wędkarskimi w kraju, a także współpracę z nimi,
  • organizowanie prowadzenie zebrań, szkoleń, itp.
  • popieranie sportowej działalności wędkarskiej oraz ochrony środowiska naturalnego, zwłaszcza propagowanie zachowań proekologicznych,
  • upowszechnianie sportu i turystyki wędkarskiej (wycieczki, rajdy, imprezy), organizowanie zawodów wędkarskich oraz organizowanie rekreacji dla członków Koła i ich rodzin,
  • kupowanie, przejmowanie i użytkowanie wód oraz prowadzenie w tych wodach racjonalnej gospodarki rybacko - wędkarskiej,
  • ochronę wód i środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami, kłusownictwem i innymi szkodami,
  • popularyzowanie idei i działalności Koła (wydawanie gazety ekologiczno-wędkarskiej)
  • podejmowanie innych czynności i działań związanych z realizacją celów Koła

Poprawiony ( niedziela, 22 marca 2015 20:20 )